درباره ما

شرکت پالایش نفت رز طلایی

تاریخ تاسیس:

1384/08/04

آخرین آگهی روزنامه رسمی:
1402/08/20
شماره ثبت:
16191

کد اقتصادی:

10102980716

شناسه ملی:

10102980716

جعفر اله وردی ها

مدیرعامل


امیرعباس اله وردی ها

رئیس هیات مدیره


اکبر صالحی

نایب رئیس هیات مدیره

مدیران

استراتژی و چشم انداز

1-مراعات استانداردها و الزامات قانوني و مقررات شركت ملي نفت ايران و تلاش در برآورده نمودن خواسته هاي مشتريان.

2-شناسايي، ارزيابي و كنترل مؤثر جنبه هاي محيط زيستي، مخاطرات ايمني و بهداشت شغلي و رعايت الزامات قانوني مرتبط.

3-آموزش، حفظ و توسعه سرمايه هاي انساني، جلب رضايت كاركنان و ايجاد زمينه هاي مشاركت مؤثر آنان در فعاليتهاي بهبود.

4-مديريت، توسعه و به روزآوري فرآيندها و فعاليتهاي سازماني.

5-برنامه ريزي مطلوب، استفاده بهينه از منابع، تلاش براي تحقق كمي و كيفي برنامه هاي تكليفي توليد.