درباره ما

شرکت پالایش نفت رز طلایی

تاریخ تاسیس:

1384/08/04

آخرین آگهی روزنامه رسمی:
1402/08/20
شماره ثبت:
16191

کد اقتصادی:

10102980716

شناسه ملی:

10102980716

جعفر اله وردی ها

مدیرعامل


امیرعباس اله وردی ها

رئیس هیات مدیره


اکبر صالحی

نایب رئیس هیات مدیره

مدیران

استراتژی و چشم انداز